TAMÁS MISE FORGATÓKÖNYVI. Bevezető rész


FANFÁR

KÖSZÖNTÉS

A mise házigazdája: Mint a mise házigazdája sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentiszteleten.

A szolgálattevők bevonulása alatt felállva énekeljük el a kezdő éneket.

BEVONULÁS, KEZDŐ ÉNEK ... 
A szolgálattevők bevonulnak a templomba és felöltöztetik az oltárt. Ez alatt a kezdőéneket énekljük állva. Az ének után a gyülekezet leül.

INVOKÁCIÓ
Liturgus: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet: Ámen.
Liturgus: Az Úr legyen veletek.
Gyülekezet: És a te lelkeddel.

BŰNVALLÁS (GYÓNÁS)

Liturgus: Vigyünk Isten elé mindent, ami visszatart, köt és gátol , hogy tiszta szívvel állhassunk meg előtte. Segítsen ebben ... című verse és a csend percei.
Vers (lektor)...  A csend alkalmat ad, hogy mindenki megvizsgálja magát és megvallja Istennek bűneit. Közben hangszeres csendesszolgálat hangzik. Liturgus: Osszuk meg Istennel belső vívódásainkat, kudarcainkat és törekvéseinket. Mindezek terhét tegyük most elé.

FELOLDOZÁS, KEGYELEMHIRDETÉS

A gyülekezet felállva fogadja a feloldozást.

Liturgus: Isten szeret téged. Türelmesen meghallgatott és megértett. Azért vállalt áldozatot, mert azt akarja, hogy mindaz, amit előtte végiggondoltál és rábíztál többé ne gátoljon abban, hogy teljes életet élj.
Ezért az Úr nevében + hirdetem bűneid bocsánatát.
Szentlelke legyen veled, hogy megerősödjön a hited.
Gyülekezet: Ámen.

 A gyülekezet leül.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS) 
Lektor:
Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit,
aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Csendesedjetek el és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten.

DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS)

Liturgus: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat!


IMÁDSÁG

Lektor: Uram, annyit erőlködtem eddig. Mégsem tudom, mire gyúrtam. Erősnek gondoltam magam, mégsem vagyok olyan edzett, hogy hordozzam saját életem súlyát. Adj állóképességet, hogy kitartó lehessek a veled való kapcsolatban. Ámen


GYÜLEKEZETI ÉNEK ...


 II. Igei rész


AZ ÜNNEP ÓSZÖVETSÉGI IGÉJE

Lektor: Hallgassuk meg az ünnep ószövetségi igéjét! ...


AZ ÜNNEP ÚJSZÖVETSÉGI IGÉJE

Lektor: Hallgassuk meg az ünnep újszövetségi igéjét! ...

FŐÉNEK ...

IGEHIRDETÉS, IMÁDSÁG ...

CSENDES ORGONAJÁTÉK

HITVALLÁS

Liturgus: Valljuk meg hitünket fennállva a következő szavakkal:

Hiszünk Istenben, Jézus Atyjában, aki nekünk is Atyánk.
Hisszük, hogy ő teremtette a világot, benne engem is.
Hisszük, hogy szeretetével azon fáradozik, hogy megszabadítson bennünket a céltalanságtól.
Hiszünk Jézus Krisztusban, akit megfeszítettek, aki meghalt, de aki új életre támadt fel.
Hisszük, hogy Jézus ezzel legyőzte a bűnt.
Hisszük, hogy ezért nekünk örök életünk lehet.
Hiszünk a Szentlélekben, aki megújít bennünket.
Hisszük, hogy segít ellenállni a gonosz hatalmának.
Hisszük, hogy érezteti jelenlétét a csüggedés és az öröm pillanataiban is.
Hisszük, hogy közösséggel és barátokkal ajándékoz meg, hogy hitünk erősödhessen.
Hisszük, hogy uralma alatt élhetünk, amelynek nem lesz vége.
Ámen.

A gyülekezet leül.

 III. Imádságjárás


A mise házigazdája: Most az istentisztelet egy olyan része következik, amikor a Te aktivitásodra is számítunk.

  • Itt a főoltárnál áldást kaphatsz, amelyben megerősödhet az Istennel való kapcsolatod.
  •  személyes imádságra van lehetőség. Ezen a két helyszínen egy-egy lelkész segít neked az általad röviden megfogalmazott kérést, kérdést, gondolatot imádságban Istennek elmondani.
  • A kialakított mellékoltároknál gyertyagyújtásra van lehetőség: a meggyújtott láng jelképezi azt a kimondatlan, de fontos ügyet, amire gondolunk.
  •  imádságírásra is lehetőség van. Az imádságokat fehér vagy színes cetlire írhatjátok. A fehér cetlikre írtakért csak és kizárólag a Tamás mise imaközössége imádkozik majd. A színes cetlire írt imádságok egy része elhangzik majd itt a templomban, egy része pedig felkerül a Tamás mise honlapjára.
  • Ha mégis a helyeden maradsz, bekapcsolódhatsz az éneklésbe és olvasgathatod a padokra kiosztott meditációs szövegeket.

(Az imádságjárás alatt a gyülekezet Taizé-i énekeket énekel. A szakasz végén az imaoltároknál segítő szolgálattevők a kosarakba gyűjtött imákat az offertórium helyére teszik.)

Liturgus: Mindazt, amit még eléd helyezett imádságainkon túl az előttünk álló úton szükségünk van, foglaljuk össze az Úrtól tanult imádságban.

MIATYÁNK
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.


IV. Úrvacsorai rész

A mise házigazdájaElérkeztünk az istentisztelet úrvacsorai részéhez. Az ostya és a bor magunkhoz vételével az értünk meghalt és feltámadott Krisztussal és az egymással való közösséget élhetjük meg. Ez a közösség részünkről nyitott, szeretettel várunk Téged is; mindazokat, akik úgy érzik, hogy velünk együtt tudnak ünnepelni. Úrvacsoravételre … helyszínen van lehetőség: …

ÚRVACSORAI ÉNEK  Az úrvacsorai ének alatt a segítők kihozzák az úrvacsorai kellékeket a  sekrestyéből.

AZ ÚRVACSORA BEVEZETÉSE

Liturgus: Az Úrvacsora Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és valóságos vére kenyérben és borban, melyet Krisztus azért rendelt, hogy az mi keresztyének együk és igyuk. (Luther: Kis Káté)

SZENT, SZENT, SZENT!  Az énekverset állva énekeljük

Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyalseregek.
Nagy dicsőségét zengi minden, hozsánnát visszhangoznak az egek.
Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna a mennyben és a földön.  

A gyülekezet leül.

Liturgus: Mi mindnyájan egy kenyér és egy test vagyunk, mert ugyanabból a kenyérből részesedünk és ugyanabból a pohárból iszunk. Amint sok-sok gabonaszemből őrlik a lisztet, de egy kenyeret sütnek belőle, és amint sok-sok szőlőszemből bort sajtolnak itallá, ugyanígy kell mindnyájunknak, akik hit által Krisztus testének tagjai vagyunk, a testvéri szeretet által egy testté, egy itallá, egy kenyérré válnunk. Erre segítsen minket a mindenható, irgalmas Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja Szentlelke által. (Blumhardt J. Chr. nyomán)

ISTEN BÁRÁNYA (AGNUS DEI)

Krisztus ártatlan Bárány, ki miértünk megholtál,
A keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál.
Viselvén bűneinket megváltottál minket,
Irgalmazz nékünk, ó Jézus, ó Jézus.

SZERZÉSI IGÉK

Liturgus: A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, + amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, ez a pohár az újszövetség az én véremben, + amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre.

AZ ÚR BÉKESSÉGE (PAX)

Lektor: Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot. Béküljetek meg ti is egymással és mondjátok: Krisztus békéje legyen Veled.

Egymással kezet fogva Krisztus békéjét kívánjuk egymásnak.

KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE

Liturgus: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!

ÚRVACSORA (közben orgona szól)

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG

            Lektor: Imádkozzunk! … (az imádságjárás alatt írtakból)

GYÜLEKEZETI ÉNEKVERS

Mily nagy az Úr kegyelmessége, van–e ember, kit meg nem hat?
Van-e szív, mely mindent feledve az Istennek hálát nem ad?
Ó jer, Őt áldja minden lélek, ki minket mindig szeretett.
Én Őt imádom, míg csak élek, néki mondok dicséretet.

 

 


V. Az istentisztelet befejezése


HIRDETÉS

A mise házigazdája: Az áldás és a záróének előtt néhány dolgot szeretnék hirdetni.

    A Tamás mise hagyományainak megfelelően az istentiszteleten gyűjtést tartunk. Az adományok felét a következő alkalom szervezésére fordítjuk, a másik felével ma a … -t szeretnénk támogatni. Hogy megismerjük az ott folyó munkát, kérem, hogy köztünk lévő vendégeink pár szóban mondják el, hogy miért jött létre ez otthon, és miért van szükségük a segítségünkre. … (bemutatkozás)… Ha fontosnak érzed ezt az ügyet, adományodat a kijártnál lévő kosarakba helyezheted el.

    A Tamás mise következő alkalmát két hónap múlva … tartjuk. Akkor is ½ 6-tól várunk közös éneklésre és személyes gyónásra. Ha kedved van részt venni a szervezésben, szeretnél hozzánk csatlakozni vagy közösséget keresel, keress meg valakit a szervezők közül vagy írj a honlapunkon található fórumra vagy e-mail címre (http://tamasmise.mindenkilapja.hu). Az előtérben és az istentisztelet utáni teázás helyszínén az alagsorban találtok két térképet is, amelyeken bejelöltük néhány budapesti ifjúsági közösség helyszínét is. Ezek az ifjúságok szórólapokon is bemutatkoznak, amelyeket szintén a kijáratnál találtok.

    Az istentisztelet után meghívunk mindenkit egy kis kötetlen beszélgetésre, teázásra. Helyszín …

KÜLDÉS

A mise házigazdája: Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tanúskodjatok szeretetéről. Megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel

ÁLDÁS

A gyülekezet az áldást állva fogadja.

Liturgus: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az Ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az Ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet!

Gyülekezet: Ámen.

ZÁRÓÉNEK ...

A záróéneket állva énekeljük, ezalatt a szolgálattevők kivonulnak a templom előterébe. Az alkalom után lehetőség van lelkigondozói beszélgetésre és kötetlen együttlétre.